PRIVACYBELEID

Wie zijn wij

Ons website-adres is: http://winterwonderlandouderkerk.nl. De hoofdtaak van Winterwonderland Ouderkerk – voorheen Winterfair Ouderkerk – ligt bij het organiseren en uitvoeren van het evenement Winterwonderland Ouderkerk. Dit gebeurt onder auspiciën van stichting Ouderkerk Events. Dit doen wij eenmaal per jaar, in het begin van de decembermaand, op een opeenvolgende vrijdag en zaterdag. Het evenement bestaat uit verkoopkramen, een aantal attracties, horecapunten en muziek. Het geheel is opgezet in een winterse sfeer. Het evenement vindt plaats op het plantsoen/marktplein De Maenstaan, op de hoek van de Kerkweg en Burgemeester Neetstraat in Ouderkerk aan den IJssel.

Gegevens die wij verzamelen

Via ons contactformulier

 • e-mailadres (verplicht veld)
 • naam (verplicht veld)
 • telefoonnummer (verplicht veld)
 • gegevens die u zelf met ons wilt delen
 • gebruik voor uitwisseling informatie en dienstverlening
 • Gegevens betreffende kraamhuur en sponsoring/adverteren worden bewaard voor de periode dat alle (financiële) zaken rondom Winterwonderland Ouderkerk zijn afgehandeld. Zaken die wij uit wettelijk oogpunt voor de belastingdienst moeten opslaan, worden maximaal 7 jaar bewaard.
 • Overige vragen en opmerking worden zolang bewaard als nodig is voor het verstrekken van een antwoord en afsluiten van een e-mailwisseling hierover.

Via e-mail

 • het e-mailadres waar vandaan u uw e-mail aan ons verzend
 • gegevens die u zelf wenst te delen met ons

U heeft altijd het recht op inzage in de gegevens die wij van u bewaren en mag op ieder moment verzoeken uw gegevens te verwijderen, mits dit niet in strijd is met bovengenoemde uitzonderingen.

Via cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie die via uw browser bewaart worden op uw pc, laptop, tablet of smartphone in een tijdelijke cache. Zo herkent onze website deze informatie bij een volgend bezoek. Deze cookies kunnen geen schade aanbrengen aan uw computer, tablet of mobiel. Sommige cookies (tracking cookies) zorgen ervoor dat u bepaalde advertenties juist wel of niet te vaak te zien krijgt. Andere cookies (analytische cookies) zorgen ervoor dat de statistieken van onze website optimaal worden bijgehouden. De functionele cookies tenslotte onthouden uw voorkeuren bij het gebruik van onze site, zoals de taal waarin u onze site wilt bekijken. Analytische en functionele cookies leggen gegevens vast die anoniem zijn en niet te herleiden naar een persoon. Tracking cookies volgen uw IP-adres ook naar andere sites, om zo een beter inzicht in uw voorkeuren te krijgen om gepaste advertenties aan te kunnen bieden.

Winterwonderland Ouderkerk maakt gebruik van de volgende cookies:

Functionele cookies

om het gebruik van de website optimaal te laten verlopen. Zonder deze cookies werken sommige delen van de website niet of niet juist.

Analytische cookies

via statistieken kunnen wij zo het aantal bezoekers zien dat onze website bezoekt en waar zij globaal vandaan komen

Tracking Cookies

Wij gebruiken geen tracking cookies!

U bepaalt zelf of u cookies wilt

De cookies worden alleen geplaatst als u daar zelf toestemming voor geeft. Ook zonder cookies werkt onze website, maar kan bepaalde functionaliteit minder goed of helemaal niet werken.

Cookies verwijderen en/of uw voorkeuren aanpassen

Cookies kunt u op ieder moment weer verwijderen via de instellingen van uw browser, door het legen van uw browsercache en/of het wissen van cookies alleen. Bij een volgende bezoek aan onze site wordt dan opnieuw uw toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies. U kunt dit altijd weigeren. Hieronder vindt u de links naar uitleg hoe u cookies kunt verwijderen en/of uw instellingen kunt aanpassen van de meest gebruikte browsers:

Cookie-instellingen Chrome
Cookie-instellingen Internet Explorer

Cookie-instellingen Firefox
Cookie-instellingen Safari
Cookie-instellingen Flash Player

Sociale Media

Alle sociale mediakanalen die wij gebruiken, hebben ieder hun eigen privacybeleid en cookiebeleid, waarvoor u bij hen toestemming moet verlenen. Wees u ervan bewust dat alle sociale media kanalen waarvan u gebruik maakt en/of ingeschreven staat, hun eigen privacybeleid hebben. Winterwonderland Ouderkerk heeft daar geen invloed op, noch garandeert zij of is aansprakelijk voor het door sociale mediakanalen gevoerde privacybeleid en hun omgang met uw gegevens.

Klacht of vraag over uw privacy

Heeft u een klacht, opmerking of vraag over gegevens die wij (tijdelijk) van u bewaren, dan kunt u met uw vragen of bezwaren altijd terecht bij onze contactpersoon via info@winterwonderlandouderkerk.nl

© Winterwonderland Ouderkerk, laatst gewijzigd 16 november 2019

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Toepasselijkheid voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van alle websites en webdomeinen in eigendom van stichting Ouderkerk Events en de door haar beheerde sociale mediakanalen.

Gebruik websites Stichting Ouderkerk Events

Onze site http://winterwonderlandouderkerk.nl richt zich specifiek op het organiseren en uitvoeren van en publiceren over het evenement Winterwonderland Ouderkerk. U mag niets van deze website aanpassen, kopiëren, verspreiden, versturen, publiceren, vertonen, uitvoeren, reproduceren, in licentie geven of verkopen. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van de inhoud en vormgeving van de website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Stichting Ouderkerk Events, danwel, indien overeengekomen, bij de betreffende auteur.
Stichting Ouderkerk Events behoudt zich ten aanzien van de inhoud van haar websites en sociale mediakanalen, zowel het auteursrecht voor, conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet, alsmede het databankrecht. In geval buitenlands recht afwijkend en van toepassing mocht zijn, zal dit specifiek vermeld worden op de actieve website van het aan die domeinnaam gekoppelde land.

Fotoalbum Winterwonderland Ouderkerk voor particulieren

Onder fotoalbum verstaan wij een digitale opslagplaats en vertoning van ons, of in onze opdracht gemaakt digitaal beeldmateriaal, waaronder fotomateriaal, videomateriaal, logo’s, banners, advertenties en overige vormen van digitaal weergegeven uitingen, die door vrijwilligers en/of medewerkers van Winterwonderland Ouderkerk zijn gemaakt onder auspiciën van Stichting Ouderkerk Events. Gebruik van de getoonde foto’s op onze pagina Fotoalbum is vrij voor particulieren alleen voorbehouden voor particulier gebruik. Commerciële partijen, zoals bedrijven, organisaties, overheden, media, persagentschappen, etc., dienen voor gebruik en aanschaf van beeldmateriaal van Winterwonderland Ouderkerk contact op te nemen met auteursrechthebbenden via ons contactformulier.

      • Particulieren
       Onder particulieren verstaan wij afnemers die zonder enig commercieel oogmerk gebruik willen maken van de foto’s op de pagina Fotoalbum. Hierbij blijft het auteursrecht ten alle tijde bij Stichting Ouderkerk Events of vermeldde auteursrechthebbenden. Particulieren mogen gedownloade foto’s uit het fotoalbum gebruiken onder de voorwaarde dat zij deze alleen voor persoonlijk gebruik afnemen. Zij zijn niet gerechtigd deze materialen voor wederverkoop aan te bieden, of onderhands door te verkopen en/of deze in het openbaar te publiceren met enige vorm van winstoogmerk, promotioneel en/of commercieel belang. Wel mogen particulieren aangekochte producten en/of diensten delen in eigen familie- of vriendenkring en/of via eigen, persoonlijke sociale media, maar hierbij is de copyright vermelding © Stichting Ouderkerk Events of de vermelde auteursrechthebbende verplicht. Bedrijfspagina’s zijn hierbij uitgesloten (zie ook definitie ‘Bedrijven’)
      • Bedrijven
       Onder bedrijven verstaan wij commerciële instellingen, verenigingen, stichtingen, (non-profit) organisaties, media en persagentschappen. Bedrijven zijn afnemers, anders dan particulieren, die onze producten en/of diensten willen afnemen met het oog deze te willen publiceren met een commercieel en/of promotioneel oogmerk. Zij kunnen hiervoor een aparte licentie aanschaffen. Op dit moment is dat alleen nog mogelijk door contact op te nemen via ons contactformulier.

Verantwoordelijkheid

Stichting Ouderkerk Events is niet verantwoordelijk voor de inhoud van door u gegeven reacties via e-mail of het contactformulier, noch voor door u toegezonden (beeld)materiaal aangaande de website Winterwonderland Ouderkerk. Wij hebben het recht om zelfstandig of na ontvangst van een klacht, uw  reactie(s) en/of (beeld)materiaal naar eigen inzicht en discretie te verwijderen. Dit kan in het geval wij van mening zijn dat het materiaal in strijd is met de goede zeden, discriminerend is, de persoonlijke levenssfeer van iemand schendt, de werking van de website kan verhinderen, commerciële motieven heeft, oproept tot geweld of illegaal gedrag of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en nabuurrechten) van anderen. Dergelijke content of content die anderszins in strijd is met wet en/of regelgeving dient u dan ook niet ter beschikking te stellen. U vrijwaart Stichting Ouderkerk Events van aanspraken van derden wegens inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten en van alle daarmee gemoeide schade en kosten. Te denken valt aan inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten van individuele rechthebbende zoals omroepen, film- en tv-producenten en/of collectieve rechthebbenden zoals Buma/Stemra, SENA of vergelijkbare organisaties, wegens openbaarmaking/uitzending op de website van Winterwonderland Ouderkerk.

Stichting Ouderkerk Events behoudt het recht om u toegang tot onze website of overige mediakanalen of gedeelten hiervan (tijdelijk) te beperken of te blokkeren, zonder notificatie vooraf, of opgave van redenen. Wij kunnen naar eigen inzicht en discretie bepaalde informatie vrij geven, wanneer daartoe vanuit wetgeving, regulering, of op basis van een staatsrechtelijk verzoek aanleiding zou zijn.

Links naar/van derden

Op de website van Winterwonderland Ouderkerk worden soms links naar andere websites op het internet geplaatst. Stichting Ouderkerk Events heeft geen enkele controlemogelijkheid over zulke websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik van zulke externe websites, op welke wijze dan ook. De inhoud van die websites behoort niet tot de inhoud van Winterwonderland Ouderkerk. Als zich op de website of mediakanalen van Winkeliersvereniging Stichting Ouderkerk Events een link bevindt, waarop door derden inhoud wordt getoond en/of verspreid die in strijd is met de wet, dan zal zij – na ontvangst van een beargumenteerde klacht daarover – de link naar een dergelijke website verwijderen.

Aansprakelijkheid

De inhoud van de websites van Stichting Ouderkerk Events, haar sociale mediakanalen en haar diensten worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld/verleend. Toch kan het voorkomen dat er onjuistheden/onvolledigheden zijn. Onverminderd het voorgaande is Stichting Ouderkerk Events niet aansprakelijk voor enige vorm van schade in verband met het gebruik van haar websites en/of haar sociale mediakanalen van welke aard dan ook.

Stichting Ouderkerk Events garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar websites en/of sociale mediakanalen, websites van derden, en e-mailfunctionaliteiten. U bent zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om van de websites en/of de sociale mediakanalen van Stichting Ouderkerk Events gebruik te maken. Stichting Ouderkerk Events is dus niet verantwoordelijk voor een goede werking van deze telecommunicatievoorzieningen/diensten. Ook is Stichting Ouderkerk Events niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de kosten van voorzieningen om gebruik te maken van haar websites en/of sociale mediakanalen van Stichting Ouderkerk Events.

Druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten kunnen stichting Ouderkerk Events niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor stichting Ouderkerk Events in het leven roepen. Aan de inhoud van de websites en/of sociale mediakanalen van stichting Ouderkerk Events en/of de Diensten kunnen geen rechten worden ontleend.

U vrijwaart stichting Ouderkerk Events voor alle aanspraken van derden (waaronder begrepen kosten voor juridische bijstand) die voortvloeien uit een niet-nakoming van de in deze voorwaarden genoemde verplichtingen. stichting Ouderkerk Events is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het handelen of nalaten van een bezoeker op welke wijze dan ook, waaronder het gebruik van de websites en/of sociale mediakanalen van stichtinhg Ouderkerk Events en/of gegevens, of de inhoud daarvan.

Inzage voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde op te vragen via info@winterwonderland.nl. stichting Ouderkerk Events kan deze Algemene Voorwaarden ten allen tijde wijzigen. U dient zelf te controleren of een dergelijke wijziging zich heeft voorgedaan en of u daarmee kan instemmen. Indien u niet met een dergelijke wijziging instemt, moet u geen Materiaal inzenden naar of op een andere wijze uw reactie achterlaten bij stichting Ouderkerk Events. Mochten er grote en of ingrijpende wijzigingen zijn, zullen wij dit altijd op een duidelijke wijze communiceren.

Klachten en informatie

Als u een klacht of bezwaar heeft in verband met het gebruik van (één van) de websites en/of sociale mediakanalen van stichting Ouderkerk Events, dient u deze (op straffe van verval) binnen vijf werkdagen nadat de klacht of het bezwaar is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan stichting Ouderkerk Events kenbaar te maken, door middel van een email aan info@winterwonderland.nl. stichting Ouderkerk Events spant zich er voor in de klacht zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk af te handelen.

Akkoord disclaimer

Tevens gaat u akkoord met de disclaimer (zie onderaan pagina) van stichting Ouderkerk Events.

© stichting Ouderkerk Events laatst gewijzigd 16 november 2019

DISCLAIMER

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

   • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden
   • de uitgever: stichting Ouderkerk Events als de bevoegde uitgever van de webpagina
   • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren)
   • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt
   • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten
   • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De inhoud is voor algemeen gebruik bedoeld.

De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

© stichting Ouderkerk Events, laatst gewijzigd 16 november

Wijzigen Privacybeleid, Algemene Voorwaarden en/of Disclaimer

stichting Ouderkerk Events behoudt zich ten alle tijden het recht voor om eenzijdig haar Algemene Voorwaarden, Privacybeleid en/of Disclaimer aan te passen en/of uit te breiden. Vaak zal dit om kleine wijzigingen gaan die geen directe impact hebben op uw huidige gebruik van onze media. Daarom raden wij u aan regelmatig deze pagina te bekijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Zijn de wijzigingen zeer ingrijpend, dan zullen wij er voor zorgen dat deze op een duidelijke en opvallende manier, voortijdig gecommuniceerd worden.

© stichting Ouderkerk Events, laatst bijgewerkt, 16 november 2019